• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ :
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุในสถาบัน
พันธกิจ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ :
1. พัฒนากระบวนการทำงาน
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้