• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ระบบบริจาคสิ่งของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
26 มิถุนายน 2560
ยอดบริจาค
0 บาท
บริจาค 0 ท่าน
ร่วมบริจาค :
  • ชื่อ - สกุล :
  • จำนวนเงิน :
  • โทรศัพท์ :
  • ที่อยู่ :
สอบถามเพิ่มเติม บริจาคออนไลน์
โทร. 035-743277
035-743077

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัยถูกทอดทิ้ง ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 331 คน ทางศูนย์ฯ มีข้อจำกัดในเรื่องของสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง และสามารถใช้ประโยชน์และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ทางศูนย์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค และภาคีเครือข่าย ร่วมให้ชีวิตใหม่แก่ผู้สูงอายุ โดยสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านทาง “มูลนิธิวาสนะเวศม์”

สนใจติดต่อบริจาค

ร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร 035-743277,035-743077 

รายการรับบริจาค