รายชื่อผู้บริจาคแพมเพิส (ชนิดการเกง) XL
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 สาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2561
2 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561
3 บริษัท อัสสกาญจน์ จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2561