รายชื่อผู้บริจาควัตถุดิบ
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณนภัสวรรณ พันธ์เจริญวรกุล 23 กุมภาพันธ์ 2561
2 คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 ร.ต.ท. สมชาย สัยยะนิธี 23 กุมภาพันธ์ 2561
4 คุณผ่องศรี ชะนะมา 23 กุมภาพันธ์ 2561