รายชื่อผู้บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณโชดก เฉลิมชิติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
2 คุณจิราภรณ์ พักแย้ม 20 กุมภาพันธ์ 2561