• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ภาพกิจกรรม
รเดินออกกำลังกายและการพัฒนาวัดควนนอก
2 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมการเดินออกกำลังกายและการพัฒนาวัดควนนอก ปรับบริเวณพื้นที่หน้าศาลาเมตตา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมได้จัดทำเป็นประจำทุกวันที่ 1 ของุเดือน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งโครงการฯ