• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
วัตถุประสงค์ความเป็นมา

สืบเนื่องจากครั้งที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เมื่อครั้งยังมีพระชนม์ได้ทรงหายประชวร ในปีพุทธศักราช 2528 คณะศิษยานุศิษย์ถือเป็นสิริมงคลและพระบารมีธรรม  จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์คนชรา ที่ได้รับความยากลำบาก และประสบปัญหาทางสังคมให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นตำบลและอำเภอที่ประสูติของพระองค์ เป็นการสร้างความเจริญและตอบแทนชาติภูมิของพระองค์  ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530  โดยสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธาน  และสมเด็จพระสังฆราช  ทรงโปรดประทานชื่อสถานสงเคราะห์แห่งนี้ว่า “วาสนะเวศม์” ซึ่งมีความหมายว่า “ที่อยู่ของผู้มีบุญ” รวมพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาทเศษ 

       ต่อมาในปี พ.ศ.2531 และ พ.ศ.2536 คณะศิษยานุศิษย์และคุณทองใบ เร่งเพียร ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้อีก 25 ไร่ เพื่อขยายการบริการให้สงเคราะห์คนชราประเภทพิเศษ  (ปลูกบ้านอยู่เอง) ในการนี้ได้มีผู้ยื่นคำร้องขออนุมัติและจัดสร้างบ้านพักอยู่เอง จำนวน 5 ราย มีผู้บริจาคบ้านพักชนิดทาวน์เฮ้าส์ 4 ห้องนอน จำนวน 1 ราย โครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนะเวศม์ฯ) และกรมประชาสงเคราะห์เดิม และเมื่อ พ.ศ.2545 ได้มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการจึงได้มาอยู่สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

       ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ มาเป็น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ โดยมติสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 และต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2558 มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการอีกครั้ง ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรมฉบับที่ 14 พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 จึงมาอยู่สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์