คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหาร (5 ท่าน)
ฝ่ายบริหารงานศูนย์ (23 ท่าน)
ฝ่ายวิชาการ (4 ท่าน)
กลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (19 ท่าน)