คณะผู้บริหาร

  • นางกันตา ดีเติม
  • ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจักสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ  • นางรวยพร ถาวรจิตร
  • ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์  • นางพินิจ ปลั่งสมบัติ
  • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศูนย์  • นางวันดี ภาชีทรัพย์
  • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  • นางเรณู เกตุแก้ว
  • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศม์ฯ