ฝ่ายบริหารงานศูนย์

 • นางพินิจ ปลั่งสมบัติ
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศูนย์ • นางพิสมัย คงสกุล
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน • นางสาวจันทวรรณ ยิ้มทรัพย์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน • นางจีรภา แย้มพยุง
 • พนักงานพิมพ์ชั้น 3 • นายสุรพล ปลั่งสมบัติ
 • ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 • นางแวววิมล ปานวงษ์
 • พนักงานช่วยงานพยาบาล ระดับ 2 • นางประภาภรณ์ โตจันทร์
 • พี่เลี้ยงระดับ 2 • ส.ต.โชติศักย์ ฐิตดารุจวิรุฬห์
 • พี่เลี้ยงระดับ 2 • นางบำรุง อุทากรณ์
 • พี่เลี้ยงระดับ 2 • นายฉลองชัย วาชาญ
 • พี่เลี้ยงระดับ 2 • นายเทิดศักดิ์ บุญแก้ว
 • พี่เลี้ยงระดับ 2 • นายสุทธิรักษ์ ปานาวงศ์
 • พนักงานขับรถยนต์ • นางสาวศิริพร บำเพ็ญทาน
 • พนักงานบริการ • นายศราวุธ สารททอง
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม • นางสาวมณฑกานต์ พืชจันทร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี • นายวรวัฒน์ แสงชาติ
 • คนสวน • นางสาวอุษณีย์ ใจตรงกล้า
 • คนครัว • นายเอนก งามสมสุข
 • คนสวน • นายอนวัช แขกสะอาด
 • พนักงานขับรถยนต์ • นายสมัย โอภากาส
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม • นางบุญชู สำเร็จบุญ
 • แม่บ้าน • นางสาวณัฐกาญจน์ อินทยักษ์
 • เจ้าหน้าที่มูลนิธิวาสนะเวศม์ • นางปรางค์ทิพย์ พรอำไพ
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล