ฝ่ายวิชาการ

  • นางวันดี ภาชีทรัพย์
  • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  • นางสาวน้ำฝน อุ่นภู่
  • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  • นายชาญวิทย์ ชำนาญพุดชา
  • นักพัฒนาสังคม  • นายพัฒนภูมิ ผ่องยุบล
  • ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์