กลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

 • นางเรณู เกตุแก้ว
 • พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ • นางสาวณัฐพร ทองแท้
 • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ • นายวสันต์ ของนา
 • เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน • นางผาสุข ประสานแก้ว
 • พี่เลี้ยงระดับ 2 • นางณัฐนันท์ ฐิตดารุจวิรุฬห์
 • พี่เลี้ยงระดับ 2 • นางกรรณิกา บรรจงปรุ
 • ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 • นายภาคภูมิ แสงสว่าง
 • นักพัฒนาสังคม • นางประจิน สาททอง
 • พี่เลี้ยง • นางบุญสนอง ปาป้อง
 • พี่เลี้ยง • นางภาวนา ประเสริฐพล
 • พี่เลี้ยง • นางอารีย์ ชัยยุทธภูมิ
 • พี่เลี้ยง • นายนฤนารถ ชวนยิ้ม
 • ผู้ช่วยพยาบาล • นางสาวคมคาย ฤกษ์ฉาย
 • พี่เลี้ยง • นางสุนีย์ แจ่มกระจ่าง
 • พี่เลี้ยง • นางมณีวรรณ ปิงแก้ว
 • พี่เลี้ยง • นางสาวชลดา ทิพยะพร
 • พี่เลี้ยง • นางจุฑามาศ จันทร์ศิริ
 • พี่เลี้ยง • นางสาวขวัญ โพโต
 • พี่เลี้ยง • นางสาวเรไร บุญจรัญ
 • พี่เลี้ยง