• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
ทำเนียบผู้อำนวยการ
 • ผู้อำนวยการคนที่ 1
  นายสมจิตต์ ปลั่งสมบัติ
  7 เมษายน 2530 - 25 กรกฎาคม 2533
  ผู้อำนวยการคนที่ 2
  นายวีระยุทธ แจ่มเที่ยงตรง
  25 กรกฎาคม 2533 - 31 ตุลาคม 2534
 • ผู้อำนวยการคนที่ 3
  นายอนันต์ ศักรางกูร
  1 พฤศจิกายน 2534 - 16 พฤศจิกายน 2535
  ผู้อำนวยการคนที่ 4
  นางกฤติกา เพี้ยนศรี
  16 พฤศจิกายน 2535 - 30 กันยายน 2536
 • ผู้อำนวยการคนที่ 5
  นางสาวสุธาพร ศิริชยาพร
  1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2542
  ผู้อำนวยการคนที่ 6
  นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฎ์
  1 ตุลาคม 2542 - 1 เมษายน 2543
 • ผู้อำนวยการคนที่ 7
  นายสุรพล กาญจนะพังคะ
  18 เมษายน 2543 - 23 มีนาคม 2546
  ผู้อำนวยการคนที่ 8
  นางโสภาพรรณ ทุมโฆสิต
  24 มีนาคม 2546 - 30 กันยายน 2559
 • ผู้อำนวยการคนที่ 9
  นางกันตา ดีเติม
  11 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน