• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
บริการดูแล

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ให้บริการผู้สูงอายุซึ่งมาอายุ 60 ปี ขึ้นไปโดยศูนย์ฯได้จัดบริการด้านต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข อยู่ดีกินดี ตามควรแก้อัตภาพ ซึ่งบริการของศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น งานสงคราะห์ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา และ งานสวัสดิการผู้สูงอายุและด้อยโอกาสในชุมชน โดยทางศูนย์ ได้มีตั้งภารกิจของศูนย์ ฯไว้ดังนี้

ภารกิจศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ :

       1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

       2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา

       3. ศูนย์การเรียนรู้

       4. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน

       5. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

       6. ศูนย์ให้บริการคำแนะนำปรึกษา